Warszawa 2018

Przesłanie dla przyszłych pokoleń
Warszawa — Stolica Wolności
1918 – 2018 – 2118

My
mieszkanki i mieszkańcy Warszawy,
obywatelki i obywatele Rzeczypospolitej,
Polki i Polacy rozproszeni po świecie,
przyjaciele Warszawy z kraju i zagranicy,

świętujemy dzisiaj — w 2018 roku — stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Po roku 1918 dwukrotnie tę wolność traciliśmy. Dlatego tak bardzo się cieszymy, że możemy
zwrócić się do Was — naszych następców — ze stolicy Polski suwerennej.
W 1918 roku Stolica była symbolem odradzającej się państwowości i nadziei na pomyślny rozwój.
W 2018 roku Warszawa jest europejskim, nowoczesnym, wolnym i otwartym miastem.
Życzymy Wam, abyście w roku 2118 przeczytali te słowa w Warszawie, z której jesteście dumni;
ze stolicy Polski niepodległej w pokojowej Europie, demokratycznej, tolerancyjnej, nowoczesnej,
zamożnej i dzielącej się dobrobytem z potrzebującymi.
Polski gotowej na wyzwania następnych stuleci.

zostań sygnAtariuszem wolności i PRzeŚlij swoje osobiste przesłanie.

Przeczytaj regulamin akcji Wielka Księga Wolności.
Jeśli zgadzasz się na zasady w nim zawarte, zaakceptuj go.

tak wyglada twoje przesłanie

Co wśród ludzi nieludzkie, nie przetrwa kolejnych stu lat. Niech Wasze zdziwienie budzą chciwość i egoizm, znane Wam tylko z opisów historycznych.

Konstanty Maria Lipka-Klonowicz

Akceptuj

sygnAtariusze wolności warszawa 2018

Regulamin strony ksiegawolnosci.pl.

1.
Regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady oraz procedury umieszczaniana stronie ksiegawolnosci.pl (zwanej dalej Serwisem) wpisu stanowiącego poparcie dla opublikowanej w Serwisie Deklaracji z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (dalej: Podpis). Serwis jest elementem akcji zbierania Podpisów pod Deklaracją, które zostaną później umieszczone w kapsule czasu (szczegóły projektu, zwanego dalej Akcją, pod linkiem: www.ksiegawolnosci.pl).

2.
Serwis jest prowadzony przez samorządową instytucję kultury m. st. Warszawy DomSpotkań z Historią z siedzibą przy ul. Karowej 20, 00-324 Warszawa (zwany dalej DSH).

3.
Podpis w serwisie mogą umieścić wyłącznie osoby, które ukończyły 13 rok życia.

4.
W celu umieszczenia Podpisu w Serwisie, należy wypełnić formularz (zwany dalej Formularzem) dostępny na stronie Serwisu ( www.ksiegawolnosci.pl ).

5.
Podpis zostanie umieszczony na stronie Serwisu, jeśli spełnia następujące warunki:
a.
Treść Podpisu nie stanowi spamu i jest adekwatna do celów Akcji,
b.
Załączone materiały są zgodne z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, nie zawierają złośliwego oprogramowania oraz nie naruszają dóbr osobistych ani praw autorskich osób trzecich.

6.
Wypełnienie Formularza oznacza złożenie przez osobę umieszczającą Podpis (zwaną dalej Podpisującym) oświadczenia, że dysponuje prawami dozamieszczanych utworów, w tym w szczególności w stosunku do utworów nie będących jej autorstwa, w zakresie niezbędnym dla zgodnego z Regulaminemuczestnictwa w Akcji, oraz oświadczenia, że nieodwołalnie wyraża zgodę na:
a.
Nieodpłatne i nieograniczone w czasie i miejscu wykorzystanie przez DSH zamieszczonych przez Podpisującego utworów (licencja niewyłączna), z prawem do sublicencji, na poniższych polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnienie za pomocą jakichkolwiek środków technicznych (w tym w formie druku oraz w formie cyfrowej), publiczne udostępnianie (w tym umieszczenie w Internecie na stronie Serwisu, a także na powiązanych stronach internetowych i portalach – np. Facebook, Instagram – a także w formie cyfrowej aplikacji oraz umieszczenie w formie fizycznej w przestrzeni publicznej oraz poprzez udostępnienie w papierowych, internetowych, audiowizualnych i innych środkach masowego przekazu), publiczne wykonanie, odtwarzanie i wyświetlanie,
b.
Dowolne skracanie i przerabianie zamieszczonych utworów przy ich wykorzystywaniu,
c.
Dalsze przekazanie powyższych praw na Miasto Stołeczne Warszawa oraz inne jednostki, których założycielem, organizatorem lub właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa,
d.
Natychmiastowe usunięcie zamieszczonych przez Podpisującego treści lub obrazów niezgodnych z regulaminem lub naruszających prawa osób trzecich;
e.
Ponoszenie przez Podpisującego pełnej odpowiedzialności za treści zawarte w Podpisie oraz za związane z nimi ewentualne naruszenie praw i chronionych prawem dóbr osób trzecich, w tym zaspokojenie roszczeń i zwrócenie wydatków poniesionych przez DSH lub inny podmiot w związku z podniesieniem przez osoby trzecie roszczeń z tytułu korzystania przez DSH lub inny podmiot z treści zawartej w Podpisie.

7.
Zgodnie z zapisami i zasadami aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych DSH jako organizator Akcji i operator Serwisu informuje, że:
a.
Złożenie Podpisu oznacza fakt przekazania danych osobowych;
b.
Złożone Podpisy zawierające dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo wyłącznie w celach statutowych samorządowej jednostki kultury Domu Spotkań z Historią jako animatora i propagatora działalności kulturalnej;
c.
Przetwarzanie będzie realizowanie wyłącznie w celach związanych z Akcją, w szczególności poprzez wydruk i powielenie w formie papierowej, opublikowanie w Internecie (na stronie Serwisu, a także na powiązanych stronach internetowych i portalach – np. Facebook, Instagram – a także w formie cyfrowej aplikacji) oraz upublicznione w papierowych, internetowych, audio-wizualnych i innych środkach masowego przekazu;
d.
Przetwarzanie może także polegać na systematyzowaniu i porządkowaniu danych;
e.
Szczególnym rodzajem wykorzystania złożonych Podpisów może być ich wieczyste umieszczenie w „kapsule czasu” w formie niedostępnej do bieżącej ingerencji lub poprzez przekazanie jednostkom, których założycielem, organizatorem lub właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa celem wieczystego zdeponowania Podpisów w innym miejscu, w formie niedostępnej do bieżącej ingerencji;
f.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa.

8.
Podpisujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych (oraz ich usunięcia z dostępnych źródeł), realizowanego poprzez zgłoszenie takiego żądania w formie pisemnej na adres Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa lub w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej Abi@dsh.waw.pl.

9.
Fakt złożenia Podpisu traktowany będzie jako oświadczenie woli osoby składającej Podpis będące akceptacją faktu i zakresu przekazania danych osobowych zgodnie z niniejszym regulaminem.

10.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w regulaminie danych osobowych może uniemożliwić udział w Akcji.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję go.